เนื้อหาหลัก

ชื่อโครงการ  Easy E-Receipt

ระยะเวลา 1 ม.ค. 2567 – 15 ก.พ. 2567

ผู้มีสิทธิ  กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ข้อมูลที่ใช้ในการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice)
บุคคลธรรมดา ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน หรือ ที่อยู่ปัจจุบัน), (เพื่อระบุในใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์) เบอร์ติดต่อ, อีเมล (เพื่อรับ (E-Tax Invoice)


ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบเมื่อซื้อผ่าน www.kiehls.co.th

 e-invoice

 1. ลูกค้าจะได้รับ SMS ใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษีแบบไม่มีเลขบัตรประชาชนหลังทำการสั่งซื้อ จากบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย ภายใน 2-5 วันทำการ

 2. สแกน QR code ที่มุมล่างขวาของใบกำกับภาษีแบบไม่มีเลขบัตรประชาชน หรือ QR code ในหน้านี้หรือคลิก ที่นี่ เพื่อยื่นขอแก้ไขรายละเอียดใบกำกับภาษี

 3. กรอกหมายเลขใบกำกับภาษีที่ได้รับจาก SMS และเลขท้ายเบอร์มือถือ 4 หลักท้ายที่ลงทะเบียนในระบบ

 4. กรอกรายละเอียด เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และข้อมูลอื่นให้ครบถ้วน

 5. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล *ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบให้ละเอียดก่อนยืนยัน

 6. เสร็จสิ้นกระบวนการแก้ไข รอรับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ทาง sms หรือ email ที่ระบุไว้

เงื่อนไข

 1. ซื้อสินค้า หรือบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารทั้งในรูปแบบปกติ และ e-book รวมถึงสินค้า OTP ซึ่งได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว

 2. สามารถหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในราชอาณาจักรตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

 3. โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จากระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร

 4. สำหรับคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์โดยชำระด้วยช่องทาง COD (Cash On Delivery) ระบบจะนับวันที่สั่งซื้อในใบกำกับภาษีเป็นวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าและทำการชำระเงิน หากชำระเงินหลังวันที่ 15 ก.พ. 67 จะไม่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีตามโครงการได้

ข้อควรรู้สำหรับลูกค้า
 1. ซื้อสินค้าหรือบริการตามโครงการฯ ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค. เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2567 เวลา 23:59 น.

 2. สามารถซื้อสินค้าและบริการหลายครั้งได้ (มี e-Tax Invoice & e-Receipt หลายใบได้) ในระยะเวลาของโครงการ แต่รวมกันแล้วสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

 3. e-Tax Invoice & e-Receipt มูลค่าเกิน 50,000 บาท สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ 50,000 บาท

 4. ใบกำกับภาษีต้องมีชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการเพียงคนเดียว

 5. ใบกำกับภาษีมีข้อความไม่สมบูรณ์ เช่น เขียนชื่อ หรือที่อยู่ผู้ซื้อสินค้าผิด หรือมีการแก้ไข หากใบกำกับภาษีนั้นมีรายการครบถ้วนและมีการแก้ไขภายหลัง สามารถนำมาใช้หักลดหย่อนได้

 6. สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วม e-Tax Invoice ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร หรือที่ https://etax.rd.go.th โดยกดไปที่เมนู“ผู้ได้รับอนุมัติ” ซึ่งจะแสดงรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ***ลอรีอัล เป็นผู้ได้รับอนุมัติร้านค้าที่เข้าร่วม E-Tax Invoice จากกรมสรรพากร***

LOREAL (Thailand) Ltd. TAX ID: 0105537069465


 1. ในกรณีร้านค้าที่เข้าร่วม e-Tax Invoice by Time Stamp สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรหรือที่ https://www.rd.go.th/27659.html โดยกดไปที่เมนู “รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ”

ข้อมูลอ้างอิง / website ที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขและ FQ&A จากกรมสรรพากร

• ข่าวาประชาสัมพันธ์จากกรมสรรพาก
https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newsbanner/2023/12/PR_Easy_E-Receipt.pdf

• ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการคลัง
https://www.leceipt.com/blog/easy-e-receipt-2567

• FQ&A จากกรมสรรพากร
https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newsbanner/2023/12/Q_A_Easy_E-Receipt.pdf

• Website ตรวจสอบผู้ได้รับอนุมัติออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/registered#top

LOREAL (Thailand) Ltd. TAX ID: 0105537069465
https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/registered#top

• TEDA Web Validation Portal คือ ระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ETDA จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ทำการประทับรับรองเวลา (Time Stamp)หรือลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ตามโครงการ e-Tax Invoice by Email และ e-Tax Invoice & e-Receipt โดยสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ว่ามีความครบถ้วนตามโครงสร้างข้อมูล และไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

Website ตรวจสอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

Orientation message
For the best experience, please turn your device